Organizačné informácie

  • Rodič je povinný pri príchode do zariadenia informovať o zdravotnom stave dieťatka (zvracanie, zvýšená teplota a pod.)
  • Pri návrate dieťatka do zariadenia po chorobe alebo dlhodobej  neprítomnosti musí rodič predložiť potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že dieťatko môže ísť do kolektívu (platí aj pri prvom nástupe do kolektívu)
  • V prípade, že bol dieťatku podaný liek, je rodič povinný o tejto skutočnosti informovať 
  • Dieťa bude zo zariadenia vydané iba rodičom alebo osobe nimi poverenej
  • Rodičia sú povinní písomne oboznámiť personál o alergiách dieťatka na druhy jedál, liekov a pod.
  • Ak sa zistí choroba dieťatka počas dňa v zariadení, rodič bude ihneď kontaktovaný a je povinný si dieťatko vyzdvihnúť